sms >  hindu


Dhai akshar ka BHAGYA, Tin akshar ka NASIB aur sade tin akshar ki KISMAT, yeh sab chaar akshar ke MEHNAT se chhote hain.
OM SHANTI.

Copy Text