sms >  gujarati

Koina SMS aavta atki gaya
Bhar nindar mathi ame jabki gaya
amara mukh par shabdo avi gaya Ke
He bhagvan amne aa keva kanjus loko batki gaya

Copy Text