shayari >  miss you

Jåb DIL tøøt jåyè tø àwåz nåhì àåtì
Hår k¡s¡ kø MØHÅßßÅT råås nì äåtì;

¥è tø äpnè åpnè ÑÅSEEß kì båat hy;
Køì bhulå nåhì pàtå åur k¡s¡ kø ¥ÅÅD nì àåti...

Copy Text