nepali sms >  merry christmasएक्स्-मस २०१४ आयो बनेर उज्यला
खुली जाओस तपाईंको किस्मत को ताला
सधै तपाईंमाथि रहोस मेहेर्बन उबर बाला
यही कामना छ तपाईंलाई यो चाहने बाला
Copy Text