nepali sms >  merry christmasके म तपाईंको फोटो लिना सक्छु
त कि सान्ता क्लौज ले थाहा पाउनेछन राम्ररि
की तपाईंलाई चिन्नेछन्
र तपाईंलाई गिफ्ट दिनेछन्
हृयाप्पी क्रिसमस २०१४
Copy Text