nepali sms >  flirt love


शब्द ले तपाईलई भन्न सक्दिन
त्यसैले हरेक पल इश्वरलाई भन्छु
जब जब तपाईको मुटु जोडले धडकिनेछ
सोचनु कि म तपाईलाई मुटुदेखि सम्भि,रहेछु Copy Text