bangla sms >  kemon acho

Pip Pip hello, kmon acho bolo. Tik Tik Ghori, kothai nei Sorry. Tip Tip Bristi, udas tai Dristi.Ding Dong Ghonta,valo nai monta.kemon acho 2mi?
by -

Copy Text